Pályázatok

 

ANUNŢURI DE PARTICIPARE

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Lupeni, Lupeni, Str. Principala, nr. 566, judeţul Harghita, telefon 0266 248 212, fax 0266 248 104, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Reglementări legale: finanţarea activităţilor nonprofit de interes local conform Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Hotărârii Consiliului Local Lupeni nr. 65 din data de 14.07.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lupeni pentru anul 2021 şi Hotărârii Consiliului Local Lupeni nr. 76, 77, 78 si 79 din data de 29.07.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Lupeni pentru activităţi nonprofit de interes local.

2. Domeniul Sport, culte, cultura si pompieri voluntari - 110.000 lei, din care:

·         Domeniul Sport - 5.000 lei

·         Domeniul Culte - 70.000 lei

·         Domeniul Cultură - 30.000 lei

·         Domeniul Pompieri voluntari - 5.000 lei

3. a) Perioada de depunere a proiectelor: 23 august 2021 - 10 septembrie 2021, respectiv 19 zile, conform art. 20 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 350/2005, motivat de faptul că prin prelungirea perioadei s-ar crea imposibilitatea de a pune în practică acţiunile propuse. Majoritatea viitorilor beneficiari ai proiectelor cu finantare nerambursabila si-au intocmit de la inceputul anului calendarul de activitati si exista manifestari programate pentru perioada urmatoare. Anul acesta Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local a fost aprobat în luna iulie, astfel se justifică necesitatea accelerării aplicării procedurii de selecţie.

b) Data - limită pentru depunerea ofertelor 10 septembrie 2021, ora 15.00.

c) Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 13.09.2021, ora 9:00 - 14.09.2021, ora 15:00

d) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat: Comuna Lupeni, Str. Principala nr. 566. Documentaţia de solicitare a finanţării, tehnoredactată în limba română (nefiind admise documentaţii întocmite olograf) se va depune într-un exemplar original, precum şi scanată în totalitate pe suport electronic, într-un plic închis, la Secretariatul din cadrul Primăriei Comunei Lupeni. Exemplarul va fi prezentat în dosar de plastic, cu paginile numerotate şi va conţine un opis, pentru a uşura evaluarea.

4. Beneficiarii Programului: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii Comunei Lupeni şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al Comunei Lupeni.

5. Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local poate fi consultat pe site-ul instituţiei www.farkaslaka.ro, proiecte.

6. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de servicii:

- punctajul cel mai mare obţinut în baza ofertelor tehnico - financiare cele mai avantajoase;

- gradul de interes public local al programelor şi proiectelor;

- promovarea imaginii Comunei Lupeni.

Sumele rămase nealocate în cadrul fiecărui domeniu se vor constitui într-un fond comun, din care vor fi finanţate proiectele înscrise pe listele de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la limita fondurilor disponibile în Programul anual.

 

Formulare:

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare culte

Declaratie pe propria raspundere 

______________________

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare cultura

_________________________

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare pompieri

_________________________

 Ghidul solicitantului

Cerere de finantare sport

_________________________